«بسم الله الرحمن الرحیم»

پاسخ سوالات درسهایی از قرآن

تاریخ:91.12.24تا92.1.7

موضوع:»خطر تمسخرو تحقیر«


1 -كدام سوره قرآن در مذمّت تحقير و تمسخر است؟ (امتياز : 4)
سوره عبس
سوره همزه
هر دو مورد
2 -آيه 65 سوره توبه، چه هشداري مي‌دهد؟ (امتياز : 4)
كفر به آيات الهي
تمسخر مقدسات ديني
ترك وظايف ديني
3 -در سوره حجرات، به كدام ريشه تمسخر اشاره شده است؟ (امتياز : 4)
خودبرتر بيني
حسادت
حقارت
4 -آيه 75 سوره آل عمران از چه كساني ستايش مي‌كند؟ (امتياز : 4)
اهل کتاب امين
دوستان راستين
فرزندان صالح
5 -آيه 54 سوره زخرف، به كدام شيوه فرعوني اشاره دارد؟ (امتياز : 4)
تهديد مردم
تحقير مردم
تطميع مردم


برچسب‌ها: پاسخ سوالات درسهایی از قرآن, كدام سوره قرآن در مذمّت تحقير و تمسخر است, »خطر تمسخرو تحقیر, درسهایی ازقران, پاسخ سوال های درس هایی از قرآن